Privacy Beleid

“Lifestyle Salon & Spa Almere” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.     In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “Lifestyle Salon & Spa Almere” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “Lifestyle Salon & Spa Almere” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze Gasten/Cliënten

Persoonsgegevens van gasten/cliënten worden door “Lifestyle Salon & Spa Almere” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde in relatie tot uw gevraagde behandeling en betaling hiervan;
 • Het uitvoering geven aan de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De mondelinge dan wel schriftelijke behandelaanvraag;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “Lifestyle Salon & Spa Almere” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, straatnaam, nummer en plaatsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid/allergieën die in relatie staan tot de gekozen behandeling en enige relevantie hiertoe hebben;
 • Op welke manier u ons bedrijf gevonden heeft, middels familie/relatie, via Internet/Google, korting voucher of andere manier.

Uw persoonsgegevens worden door “Lifestyle Salon & Spa Almere” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna gedurende de periode dat u als klant bij ons geregistreerd wilt blijven.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees, contactformulier en afspraak herinneringen

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees, online contactformulier en gewenste afspraak herinneringen worden door “Lifestyle Salon & Spa Almere” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;
 • Het informeren van de persoon welke een aanvraag heeft gedaan via het contactformulier;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. een afspraak herinneringen via SMS- of E-mail bericht gemiddeld 24 uur voor aanvang van de afgesproken behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • Het inschrijving formulier Gast/Cliënt gegevens of het mondeling verzoek hier toe.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan “Lifestyle Salon & Spa Almere” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door “Lifestyle Salon & Spa Almere” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is en geregistreerd wil blijven als klant.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de website
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van het kassa- en administratiesysteem met klantkaarten
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van afspraak herinneringen via e-mail of sms bericht

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik maken van cookies en ook verzamelen wij gegevens omtrent het gebruik van onze website. Onze website wordt beheerd door een derde partij waarmee wij een verwerksovereenkomst hebben afgesloten. Wij staan toe dat zij enkel informatie verzamelen en gebruiken voor de optimalisatie voor de werking van onze website.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

“Lifestyle Salon & Spa Almere” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel en worden versleuteld opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Lifestyle Salon & Spa Almere

T.a.v. de Directie

Schutterstraat 12

1315 VJ Almere

info@lifestylesalon.nl